PDA

View Full Version : Jeg lurer i sannhet på hvor lang en overskrift kan være her inne på dette forumet ???Geir
07-20-2008, 14:18
ThefingerEr det noen vet hvor stor straff man kan vente seg for skyte naboens katt eller hund ?

Tom K
07-20-2008, 14:20
Tja en fet bot og inndragelse av skytevåpen og lisens i hvertfall.

Tom K
07-20-2008, 14:24
Straffen etter § 391 om skadeverk, er bøter eller fengsel inntil tre måneder og etter § 407 bot.
Dyrevernloven kan gi fengselsstraff for inntil 3 år dersom drapet er begått på en særdeles grusom
måte. Straffelovens § 47 om nødrett kan ikke påberopes som hjemmel for innfanging av katter.
I en nylig avsagt dom i Halden, dømte politiet en kattefanger til å betale kr. 7.500,- i bot fordi
vedkommende hadde fanget naboens katt i kattefelle med den hensikt å drepe katten.
I tillegg har to borettslag som ville avlive katter som kom inn på borettslagets område fått rettens
kjennelse på at dette er en lovstridig handling.

Geir
07-20-2008, 14:26
takker for svar.

Tom K
07-20-2008, 14:29
Straffeloven
Man kan ikke avlive andres eide dyr, dette følger blant annet av strl. §§ 291 og
391. Katter vil etter lovverket alltid relateres til en menneskelig eier, og er som
sådan en "gjenstand" som tilhører "en annen". Den som tar livet av en eid katt,
eller medvirker til det, kan derfor straffes for skadeverk etter disse
bestemmelsene. Straffen etter § 391 om skadeverk, er bøter eller fengsel inntil
tre måneder. Strl. § 407 uttaler at den som krenker en annens rett, ved å fange
eller drepe dyr som ikke er i noens eie, straffes med bøter. Dette omfatter også
hjemløse katter.
Dyrevernloven
Dyrevernloven § 1 omfatter alle slags dyr, inkl. katter, både eide og hjemløse.
Overtredelse av dyrevernloven kan straffes med bot eller fengsel, jfr. § 31.
Dyrevernloven § 6 annet ledd fastslår at avliving av dyr man treffer på, bare
kan skje når dyret er så sykt, skadet eller hjelpeløst at det ikke kan bli bra igjen,
og når avliving er nødvendig for å hindre mer lidelser
for dyret. Avliving av hjemløse og forvillede katter er etter denne forståelse
forbudt med mindre de er så syke, skadet eller hjelpeløse at livet ikke står til å
redde. Oslo Namsrett kjennelse av 29. mai 1997 uttaler at: ”borettslaget
vil være uberettiget både til innfanging og avliving av katter - enten det nå
dreier seg om katter som noen eier --- eller det er snakk om herreløse katter--
og det ikke sees å foreligge noen hjemmel for unntak som er
aktuell i det foreliggende tilfelle." Retten er klar - avliving av eide og hjemløse
katter er forbudt uten særskilt hjemmel.
Viltloven
Avliving av friske katter vil være i strid med viltloven § 3 første ledd om
fredning, og straffbart etter viltloven § 56, jfr. § 3 annet ledd om forbud mot å
jage fredet vilt.
Viltloven freder som kjent alle viltlevende landpattedyr i Norge utenom de
fastsatte jakttider som er fastsatt for enkelte dyreslag. I viltloven er i tillegg
viltbegrepet utvidet til å gjelde arter som er eller var tamme, og
som kan danne viltlevende bestander i norsk fauna. Et typisk eksempel er
tamrein som etter omstendighetene blir villrein ved at de "forviller" seg i fjellet
og kommer under viltlovens domene. Et annet eksempel er den amerikansk
importerte minken som var et fremmedelement i norsk fauna, men som
nå faller under viltloven med dens fredningsbestemmelser og jakttider. På
samme måte er det ikke noe hinder for at huskatten forviller seg og blir
"villkatt", og dermed faller under viltlovens beskyttelse som fredet. Forarbeidet
til viltloven bygger på at forvillede katter omfattes av viltloven og følgelig er
fredet. I NOU 1974 nr. 21 ble det foreslått som et unntak fra fredningen, at
grunneieren kunne skyte omstreifende katter på egen grunn. I Ot.prop. nr. 9 for
1980-81 ble forslaget inntatt som § 52 i utkast til ny viltlov som et unntak
fra fredningsbestemmelsene. Avlivingsadgangen for grunneieren var ny i
forhold til dagjeldende lovgivning. Forslaget vakte ramaskrik da det ble kjent,
og det ble forkastet under stortingsbehandlingen.
De begrensninger som ble satt på adgangen til å avlive katter, viser at avliving
av katter ikke kan skje uten særskilt lovhjemmel. Når forslaget ikke ble lov, er
det på det rene at det må hjemmel til for å ha rett til å avlive katter, og at slik
hjemmel ikke er fastsatt i viltloven. Det foreligger en rettsavgjørelse av
spørsmålet om hjemløse eller forvillede katter hører under viltloven. I kjennelse
av den 29. mai 1997 uttaler Oslo Namsrett at: " --- herreløse katter, som må
antas omfattet av viltlovens bestemmelser, hvoretter alle viltlevende
landpattedyr i utgangspunktet er fredet ---"
Rettens utsagn er klar tale. Hjemløse katter hører under viltloven og er fredet.
Europakonvensjonen til beskyttelse av kjæledyr
Heller ikke i Europarådets konvensjon om beskyttelse av kjæledyr finnes det
noen egen og selvstendig hjemmel for å avlive innfangede dyr. Man må fortsatt
bygge på hva som internrettslig gjelder som hjemmel
for slik avliving.
Forvaltningsloven
Ethvert vedtak som medfører inngrep i den enkelte borgers rettsfære, også
innfanging og/eller avliving av katt, krever hjemmel i lov eller forskrift utferdiget i
medhold av lov. Kommunestyret kan blant annet vedta
slik avliving, men det er strenge vilkår. Fremgangsmåter for å fatte vedtak om
inngrep overfor katter må følge forvaltningslovens regler om veiledning (§ 11),
befaring (§ 15), forhåndsvarsling (§16),
utredningsplikt (§ 18), skriftlighet (§23), begrunnelse (§§ 24-25), underretning
(§27) og klageadgang (§§28-29).
Konklusjon
Det er fastslått i norsk lov og rettspraksis på området at det trengs positiv
lovhjemmel for å avlive katter. Slik hjemmel for avliving av katt finnes
bare i dyrevernloven § 6 annet ledd, og gjelder syke, skadete eller hjelpeløse
katter som er i en slik tilstand at helbredelse ikke er påregnelig, og i
Smittevernloven § 4-1, for å forebygge en allmennfarlig smittsom sykdom eller
forhindre at den blir overført. Foreligger ikke betingelsene etter disse
bestemmelsene, er avliving forbudt og kan ikke skje.

Geir
07-20-2008, 14:41
begynner å bli rimelig lei mentalt tilbakestående hunde eiere som slipper løs hundene sine midt i byggefeltet her.....samt en hau av elendige katteskinn som rusler rundt her.
bakgrunnen for at jeg er forbanna er at jeg har ei datter som jeg har måttet ta med på legevakta flere ganger pga sterk allergi for katt/hund.
-det resulterer igjen at hun er livredd spesielt 'lekende'hunder som løper etter henne i gata når hun er ute å leker med de andre barna.
har gjentatte ganger gitt beskjed til eiere av hunder ,men virker ikke så de bryr seg noe nevneverdig om dette likevel.

det er garantert mindre katter og hunder i gata om dette fortsetter.

knut e
07-20-2008, 14:42
hvis en løshund kommer inn på min eiendom i tiden da det er båndtvang kan det vel kansje gå bra for en gang men gjentar det seg blir det fort værre. men katter derimot er frie dyr som må få lov til og ferdes der de vil.

Geir
07-20-2008, 14:48
her i Egersund er det båndtvang på hund året rundt, dette har nettopp vært oppe i kommunestyret m.m.


katter som driter i innkjørselen min er ikke OK .

ShuDuck
07-20-2008, 15:00
Gi kattene som er hos deg et realt spark så de flyr halve nabolaget, da holder de somregel seg unna. Siden det er båndtvang på bikkjene og det gir dattera di stadige helseproblemer så er det vel bare å plaffe de ned?

Tom K
07-20-2008, 15:00
Det du gjør da er å fange inn den løse hunden, ringer politiet å sier at du har fanget inn en løshund, da kommer politiet å henter hunden, da koster det opp mot 1000,- for eieren å hente den ut igjen. Her i Halden er det vi på Falck som henter inn løshunder etter ordre fra politiet, vi tar 800,- i "hentegebyr"

hjallis
07-20-2008, 15:13
i boligfelt gjelder båndtvangen hele året

Severin
07-20-2008, 16:07
Ikke båndtvang trodde jeg betydde at du kan slippe bikkja når du er på skauen på jakt, ikke at du kan åpne døra og la bikkja lufte seg sjøl. Er det noen som har paragrafene på dette også?

Geir
07-20-2008, 16:08
Gi kattene som er hos deg et realt spark så de flyr halve nabolaget, da holder de somregel seg unna. Siden det er båndtvang på bikkjene og det gir dattera di stadige helseproblemer så er det vel bare å plaffe de ned?

problemet er at hun selv vet hvor syk hun kan bli , og dermed blir hun utrolig redd når løse hunder løper rundt i gata.dette er plagsomt og blir bare enda mer forbanna når naboer VET , men ikke bryr seg.


Det du gjør da er å fange inn den løse hunden, ringer politiet å sier at du har fanget inn en løshund, da kommer politiet å henter hunden, da koster det opp mot 1000,- for eieren å hente den ut igjen. Her i Halden er det vi på Falck som henter inn løshunder etter ordre fra politiet, vi tar 800,- i "hentegebyr"

må påstå at jeg ikke er noe videre tilhenger av onkel politi.

Tom K
07-20-2008, 16:16
må påstå at jeg ikke er noe videre tilhenger av onkel politi.

Da bør nok ikke ta livet av noen katter eller hunder heller:grinpimp:

Tom K
07-20-2008, 16:18
Lov om båndtvang finner du her

http://www.lovdata.no/all/hl-20030704-074.html#map002

Geir
07-20-2008, 16:34
må påstå at jeg ikke er noe videre tilhenger av onkel politi.

Da bør nok ikke ta livet av noen katter eller hunder heller:grinpimp:ser ut som dette ordner seg uten at JEG havner i buret av den grunn hehe

men fremtiden til både hunder og katter i gata ser ikke akkurat lys ut for deres egen del for å si det slik.

Bergum
07-20-2008, 17:16
Om du sitter 5m unna en kotelett laddet med rottegift, så kan du ikke bli tilltalt, da bikja løp inn på tomta di og rappa maten din....
Er jo ikke din skyld at bikja tok koteletten du skulle gi kona di.....????? Thefinger

Tom K
07-20-2008, 20:53
Om du sitter 5m unna en kotelett laddet med rottegift, så kan du ikke bli tilltalt, da bikja løp inn på tomta di og rappa maten din....
Er jo ikke din skyld at bikja tok koteletten du skulle gi kona di.....????? Thefinger

Da blir du tiltalt for å ha lagt ut gift åte å det synes jeg er en god ide...da trår nemlig denne paragrafen i kraft....
Dyrevernloven kan gi fengselsstraff for inntil 3 år dersom drapet er begått på en særdeles grusom
måte.

Tom K
07-20-2008, 20:55
Det er også tegn på høy intelligens å diskutere slikt på et åpent forum, håper du ryker på en skikkelig smell :shaking:

KJELLIS
07-20-2008, 21:03
Faen studerer du til å bli advokat Tom dette har du grei på:laughing:

Tom K
07-20-2008, 21:07
Aktiv jeger med div jaktkurs vet du,

KJELLIS
07-20-2008, 21:09
Aktiv jeger med div jaktkurs vet du,

Ja hvem var det som prøvde å DREPE skjærene her på gårdenThefingerThefinger

Tom K
07-20-2008, 21:18
Det er lov å skyte skjære vet du,

Jakttid for skjære er 10.08-28.02, kråke er 15.07-
31.03,

KJELLIS
07-20-2008, 21:29
Det er lov å skyte skjære vet du,

Jakttid for skjære er 10.08-28.02, kråke er 15.07-
31.03,

Hmm er det kvote for terrenget der også, hvor mange skjærerThefinger

Tom K
07-20-2008, 21:40
gjelder bare småvilt, storfugl og storvilt det :grinpimp:

Mtorg
07-20-2008, 21:59
:pissed:

Tom K
07-20-2008, 22:38
Her er det jaggu mye høy iq ute å går gitt :shaking:

10. Løse hunder

Enhver kan oppta hund som er løs i strid med §§ 4, 6 eller 7, jf. § 9, eller med forskrift gitt i medhold av disse paragrafene. I utmark i jakttiden der jakt er lovlig, kan likevel bare rettighetshavere i området og politiet oppta løse hunder.

Hunden skal leveres til hundeholderen, dersom denne er til stede. Dette gjelder ikke dersom hundeholderen åpenbart ikke kan ta hånd om hunden på forsvarlig og lovlig måte. Hvis hunden ikke blir levert til hundeholderen, skal den snarest leveres til politiet.

Unnlater hundeholderen å hente hunden innen en uke etter at han eller hun er varslet personlig eller ved kunngjøring i en alminnelig lest avis på stedet, kan politiet selge, omplassere eller avlive hunden. Er det fastsatt krav om merking etter § 13, er det tilstrekkelig å sende varsel til den person og adresse som hunden er registrert på.

Opptak og behandling av løse hunder etter paragrafen her skal skje i samsvar med dyrevernlovens regler.

Finken
07-20-2008, 22:55
Kansje ikke det smarteste og ta loven i egne hender og rydde opp, men hva skal man gjøre da?

Jeg har noen eks rusmisbrukere til naboer som har funnet ut at de får extra med penger til dyremat hvis de har kjæledyr, begynte vel med et par katter og nå er dem 7-10 katter, de kommer opp på hverandaen min i 2 etasje og går inn til meg, kan ikke ha veranda døra på gløtt for da kommer de inn, hopper opp på taket hos meg og hører de flyr rundt oppa der og lager et helvete om nettene.

Om vinteren så pisser og driter dem i snøen på verandaen eller nedi bakgården, så det lukter ikke mye bra.

Kattene er aleine over perioder og da går de på søppelkassene våres i mangel av mat.

ER jo på en måte synd på dem å, men de er ikke mitt ansvar, og jeg syns samtidig at når man bor midt i sentrum så kan man liksom ikke ha de plagene med at en hel jævla dyrehaga som rasserer veranda og andre ting.

Jeg har prøvd og skremme dem, det har jo på en måte funka, men nå stikker de når jeg kommer, men er tilbake så fort jeg snur ryggen til.

Noen som har no tips?
Ellers skjer det no drastisk snart.

Amund
07-20-2008, 23:11
Jeg har prøvd og skremme dem, det har jo på en måte funka, men nå stikker de når jeg kommer, men er tilbake så fort jeg snur ryggen til.

Noen som har no tips?
Ellers skjer det no drastisk snart.

Sånn ultrasonisk dings til å putte i stikkontakten som skremmer rotter og mus... det funker ikke på katter og bikkjer og da? Eventuelt modde frekvensen litt så det skjærer i øra dems ?

Tom K
07-20-2008, 23:14
det finnes både pulver og planter som holder katter vekk, bare å ta et søk på nett det

Mtorg
07-20-2008, 23:17
:pissed:

Chri-ha
07-20-2008, 23:35
Det er nok bare "softgutta" som setter seg inn i paragrafer og leser disse. Redd for purken mao.
Purken er ikke interesert i å gå en lang straffe gang om noen skyter bikja til nabon, de ser mer på det som en hjelpsom hånd!
Katter har jeg som nevnt før gitt oppskrft på hordan men ekspiderer.
Trodde ikke at dette var et problem jeg i 2008. Vinn eller forsvinnThefinger
Bare sørg for at bæretilatelse og skytterprøver er i orden.:eyemouth:

Kan hende purken blir ditt minste problem. Om noen tar livet av en av hundene våre med overlegg bare fordi dem ikke liker hunder eller er allergiske, så sover ikke dem trygt lenger iallefall. For mange med hund så blir det som barna deres. Og hva hadde du gjort om noen hadde kværka unga dine, bare fordi dem ikke likte dem.
Har katter og Mtorg, og det verste jeg hører om er sånne svin som deg. Men heldigvis er det mange som er tøffe på nett, men ikke fullt så store å tøffe til hverdags.
Vi er dog enige om 1 ting. Det å ha hund medfører ett stort ansvar. Og det er det alt for få hundeeiere som er seg bevisst. Vet at det er mange som ikke liker hunder, og de skal selvfølgelig få slippe å bli plaga av en.

Men å slakte dem ned på egenhånd slår bare tilbake på en selv. Da kan det plutselig hende det blir skalldyrsalat til middagThefinger

Til trådstarter; så høres det ut som om dine naboer ikke er særlig ansvarsbevisst. Noe altfor mange hundeeiere desverre er. Men selv om du ikke liker purken ville jeg prata med dem isteden for å ta saken i egne hender.
Da har du ditt på det tørre, samt at naboene dine kanskje mister hunden (som det høres ut som de ikke burde ha).

Tom K
07-20-2008, 23:36
Ja for du har jo bevist med din store kunnskap at du har både våpenkort og jegerprøve, kan ikke gjøre annet enn å le av sånne idioter, jeg liker heller ikke katter som pisser på trappa mi eller løsbikkjer, men jeg er ikke så tjukk i hue så jeg skyter naboens hund eller katt, å ja politiet ser strengt på slike saker, men værsågod skyt i vei, jeg gapskratter den dagen dere har politiet på døra,


Å jeg er nok ikke så veldig redd for purken nei.

Tom K
07-20-2008, 23:41
smart å ha link til hjemmesiden din da mTORG med slike holdninger ? særlig når dette er hentet fra siden DIN....

Jeg er trinn I instruktør gjennom Norsk kennel klubb og har også flere kurs som omfatter atferd hos hund. Men mener selv at den største kunnskapen, har jeg tilegnet meg med mitt hundehold gjennom flere år.

Amund
07-20-2008, 23:56
Det er nok bare "softgutta" som setter seg inn i paragrafer og leser disse. Redd for purken mao.
Purken er ikke interesert i å gå en lang straffe gang om noen skyter bikja til nabon, de ser mer på det som en hjelpsom hånd!
Katter har jeg som nevnt før gitt oppskrft på hordan men ekspiderer.
Trodde ikke at dette var et problem jeg i 2008. Vinn eller forsvinnThefinger
Bare sørg for at bæretilatelse og skytterprøver er i orden.:eyemouth:

Katter er mine favorittdyr... jeg blir fly forbanna av å høre sånne holdninger!! :pissed::pissed:

Mtorg
07-20-2008, 23:57
:pissed:

Bronx
07-21-2008, 00:03
Mtorg! Med dine synspunkt og uttalelser virker det som om du og burde vært en tur hos adferdspsykolog.:pissed:

Mtorg
07-21-2008, 00:05
:pissed:

Mtorg
07-21-2008, 00:10
:pissed:

Chri-ha
07-21-2008, 00:12
Er som sagt mange idioter som også har hund:shaking:

Tipper du er populær i miljøet med de holdingene dine. Om du er den du sier du er.

Mtorg
07-21-2008, 00:18
:shaking:

Geir
07-21-2008, 00:20
Til trådstarter; så høres det ut som om dine naboer ikke er særlig ansvarsbevisst. Noe altfor mange hundeeiere desverre er. Men selv om du ikke liker purken ville jeg prata med dem isteden for å ta saken i egne hender.
Da har du ditt på det tørre, samt at naboene dine kanskje mister hunden (som det høres ut som de ikke burde ha).

høres greit nok ut det , blir bare LITT hissig når folk ikke tar litt mere hensyn.
jeg er oppvokst med både katt og hund hjemme og er ikke noe dyrehater eller noe i den forstand.(bodde på 'landet' )
jeg skjønner bare ikke hvorfor det skal være så vanskelig for en hunde-eier å henge ett tau i dyret????
mye av problemet med kattene i gata er at folk har flytta og latt dem være igjen.


ellers der jeg at tråden har holdt seg varm mens jeg var borte utover kvelden , dere må være greie med hverandre vet dere :smokin:

Chri-ha
07-21-2008, 00:28
høres greit nok ut det , blir bare LITT hissig når folk ikke tar litt mere hensyn.
jeg er oppvokst med både katt og hund hjemme og er ikke noe dyrehater eller noe i den forstand.(bodde på 'landet' )
jeg skjønner bare ikke hvorfor det skal være så vanskelig for en hunde-eier å henge ett tau i dyret????
mye av problemet med kattene i gata er at folk har flytta og latt dem være igjen.


ellers der jeg at tråden har holdt seg varm mens jeg var borte utover kvelden , dere må være greie med hverandre vet dere :smokin:

er lov å bli forbanna på sånne folk. Men er jo som oftes folka, og ikke dyra som er synderen. Og så er det desverre dyra som får lide for det. Synd men sant.

Og med sånne "eksperter" som mtorg her så er det kanskje ikke så rart det blir litt diskusjon:smokin:

Mtorg
07-21-2008, 00:31
:shaking:

Geir
07-21-2008, 00:37
såså....dette går nok greit !
-selvfølgelig vet jeg at det er eierene og ikke dyra som er problemet.

jeg 'sutrer' vel ikke , nevnte vel ett sted tidligere i tråden at den delen av problemet var fiksa , gjorde jeg ikke ?kan jo å nevne at Artic og bror min har den største hunden jeg noen gang har sett (dattera mi trodde første gangen det var en isbjørn hehe), og de har vært med den i tunet flere ganger.den står da i bånd på utsia og datteren mi bryr seg ikke mere om den, hun har da kontrollen og holder seg på avstand.

Chri-ha
07-21-2008, 00:47
Barn og dyr er ikke det samme nei. Men mange hundeeiere får samme forholdet til barn som til hunden sin. Og om et hysterisk kvinnfolk da kommer og plaffer ned hunden fordi den var løs, så kan det gi "uheldige" konsekvenser for kvinnfolket. Det var det jeg ville fram til.

Og hunder skal være i bånd JA! Der er vi iallefall enige

Hilsen ett bløtt mannfolkThefinger

Mtorg
07-21-2008, 00:51
:shaking:

Mtorg
07-21-2008, 00:54
:shaking:

Tom K
07-21-2008, 00:55
det jeg vil fremheve er at man kan ikke skyte en hund bare fordi den er i hagen din, ikke en katt heller, der jeg bodde før var det en svær fet hannkatt som støtt pissa på døra mi og bilen var alltid full av leirete foravtrykk, fiksa det enkelt med kinaputter og vannbøtter, tok vel under en uke så fant katten ut at den burde gå et annet sted, man får jævlig problemer hvis man avliver andres dyr, som han Katte Pettersen her i byen...7500,- i bot for fange katter med hensikt å avlive, han hadde bare fanget dem å ikke rukket å kværke dem ennå, hele Halden (svæær by gitt) vet hvem han er pga av dette å han er ikke særlig populær, men for all del plaff dem ned som hundepsykologen sier over her, men vær forberedt på å ta støyten

Geir
07-21-2008, 00:56
Så det så.. Hvorfor i all værden kom denne tråden opp da i det hele tatt da. Om jeg forstår deg rett så sier du nå at det er da slett ingen problemer. Vet godt hvem som eier "isbjørnen" men kjære i all værden hva har det med feripengene på gjernbanen å gjøre....:question::question:
Mulig jeg har tappat poenget.. Trodde noen var irriterte her jeg. Om ikke anna så klarte jeg å bli noe opptrekt!
Vel, om du velger å skyte, og du skyter i rette situasjon, så kommer du utavde med æren i behold:)
Jeg går for litt blod og gørr, gleder meg til å høre om gatas skrekk:beer:


ta deg litt bedre tid til å lese innleggene MTorg .... du refererte til hva jeg skrev om kattene , der svarte jeg deg at det problemet var løst.......jeg har fortsatt ikke funnet en fornuftig løsning på hundene i gata, så der er jeg like :pissed: enda.

Tom K
07-21-2008, 01:01
Fang hunden å ring naboen å be ham hente den, så forklarer du ham/henne problemet, si også at neste gang ringer du politiet å ber dem hente hunden, du kan også ringe dyreværnsnemda å fortelle at hunden springer løs hele tiden å at du er bekymret for den, si at den ser litt syk og ustellt ut, da får eieren besøk og det kanskje åpner øynene på ham/henne :wink_animate:

Chri-ha
07-21-2008, 01:07
mtorg... Du burde lese det som står kanskje.........
De skal ikke oppdras på samme måte nei. Og problemhund får man av mange grunner. Bl.a bortskjemming.

Kan ikke skjønne at du har hund..... Og på langt nær er velkommen i et hundemiljø.

menmen, nå tror jeg trådstarter har fått svar på det han lurte på for lenge siden. Og ser ingen grunn til å sitte her å diskutere med deg. så jeg har sagt mitt og ønsker trådstarter lykke til med sitt hundeproblem:smile:

Tom K
07-21-2008, 01:09
Da er vi ihvertfall to som er enige :grinpimp:

Mtorg
07-21-2008, 01:13
:shaking:

Tom K
07-21-2008, 01:20
Det har ikke noe med å være soft, det har noe med å ha vett mellom øra å være litt mere fornuftig enn de som lar hunden springe løs. hadde du likt at jeg brukte elgrifla på hunden din den dagen den pluttselig sprang løs ?? sikkert ikke.

Mtorg
07-21-2008, 01:22
:shaking:

Mtorg
07-21-2008, 01:24
:shaking:

Tom K
07-21-2008, 01:28
Er det noen som er usaklig her så må det vel være deg, makan til pisseprat fra en som utgir seg for å ha peiling på hund har jeg vel aldri hørt

Mtorg
07-21-2008, 01:33
:shaking:

Bronx
07-21-2008, 01:42
He he, du er ikke den enest som mener det. For meg er du en av de som ikke kan respekter andre, og antakelig gir fan i om nabon blir plaga:skull:

Respekterer både naboer og andre jeg,men folk som oppfordrer til nedslakting av andres dyr og skyting i boligfelt respekterer jeg ikke.
Skremmende at du har både dyr og våpen med dine synspunkter.

Tom K
07-21-2008, 01:43
Annser meg for ferdig med å diskutere med deg gitt, håper alle dine hundevenner er innom her å leser alt det fornuftige du skriver, hadde også vært gøy å hørt kennelklubbens mening om dine uttalelser.

Holten
07-21-2008, 01:49
Tror ikke Tom K har skjønt noen ting jeg.. men det finnes jo dem som har litt "tungt" for det :cool:
Bullshit..

Da må jo jeg også ha litt tungt for å forstå også da..:shaking::shaking:

Er vel heller du som har tungt for å forstå her..

Tommy
07-21-2008, 07:36
he he... sorry folkens... synes faktisk slike tråder blir morsomme...

toresailor
07-21-2008, 10:30
:smokin:

Her var det mange meninger..
Men som du sier Tommy,, det er lett å le litt av denne tråden slik som det tok av.
Skjønner at de fleste har meninger om dette.. Har selv hatt problemet med naboer som ikke burde hatt dyr i det hele tatt. Tror jeg har hatt samtlige av dyrene til naboen oppe i tunet flere ganger.. Rottweileren deres har jeg slitt med i flere år.. Skremte vette av ungene mine og meg, da den plutselig stod over dem i sandkassa. Den går uten halsband, uten synlig merking. Har ringt til politiet flere ganger er vel passert 30 telefoner nå.. Har ringt til Viking som i området hjemme henter dyr for politiet, men Viking snudde og reiste tilbake da eier ringte å sa de skulle hente dyret selv.. Har mottatt kopi av brev fra politiet til eier om at den hunden har konstant båndtvang, men likevel går hunden løs, og politiet gjør ingen ting. Griser, hester, kaniner er dyr som også har kommet opp i tunet og ingenting ser ut til å hjelpe.. Det er lett å bli fortvilet når slikt skjer. Når da politiet ikke heler kan gjøre noe er det lett å få lyst til å gjøre noe på egenhand.

Tror her Mtorg har satt ord på hva mange tenker og har lyst til å gjøre. Syns ikke det er noe spes morro å måtte ut å se om noen av dyra til naboen er ute før jeg kan slippe ut ungene om morran. Men er jo ikke dyras feil.. Er nok eierene som burde vært sperra inne.

Ser det er en i innleggene over som kansje mener bruk av bil kan være løsninga..

Før dere skyter løs på Mtorg.. ikke kast stein i glasshus.. Er veldig lett å bli trekt opp av denne typen tråder, så tror vi alle skal tenkte oss om et par ganger før vi skriver.. og ta litt av det som står her med en klype salt..

Men er det noen som har noen gode råd for hvordan jeg kan få gjort noe med dyra til naboen med loven i hand, så tas det imot med takk.:smokin::smokin:

Geared
07-21-2008, 11:07
Er bare en ting å gjøre med slike problemer. Her er det jo eierne av dyrene som ikke holder dyrene slik de skal, så det er de du må gå på. Dyrene er uskyldige! Hører ikke naboene på deg, så må du bare gå hardere til verks...

Hilsen en som nesten setter dyr høyere enn mennesker.

Bergum
07-21-2008, 11:21
Enkleste løsning er litt grotesk.
Kjøp kanin og lag et langt bur.
Når bikkja kverker kaninen, kan du forlanger bikkja avlivet.

supersvein
07-21-2008, 11:33
Forferdelig trist med sånne historier - og som det har blitt nevnt allerede.
...Det er menesker som svikter når dyr blir plagsomme for øvrigheten!

Slike ting som dette er forferdelig ødeleggende for alle som forsøker å ta sitt dyrehold på alvor!

...Er det ikke mulig å få denne "isbjørnen" til å sette udyret på plass da :pissed:

Geared
07-21-2008, 14:07
...Er det ikke mulig å få denne "isbjørnen" til å sette udyret på plass da :pissed:

Den "isbjørnen" tror jeg ikke du finner noe vondt i, snillere hund skal du lete lenge etter. Fikk gleden av å hilse på den under jamboree'n ifjor.

supersvein
07-21-2008, 14:20
He he - I know. Har hilst på den pelsklumbpen jeg også.
Men det trenger ofte ikke være noe vondt i en hund for å sette på plass et udyr som ikke vet å oppføre seg :wink_animate:

Ikke mye ondt i bikkja mi heller (retriever), men den vet å holde tomta mi ren for uvelkomne.
Dumt at den egentlig vil holde hele gata klar av de aller værste, og av den grunn må den holdes i bånd. ...Men mi tomt lar jeg den få regjere Thefinger

Geir
07-21-2008, 14:52
Chako,altså isbjørnen, tror jeg ikke er egnet til formålet med å skremme bort noe som helst egentlig hehe

jeg fikk egentlig svar på mitt spørsmål for leeeeeeeeeeeeenge siden i denne tråden , så har vel ikke mere å til føye her tror jeg .........

,,,,,,,,,,,,,,eller forresten .........


hvordan holder en kattepesten unna sandkassene på lekeplassene ?
- allslags midler man får kjøpt er utprøvd av andre uten hell ...... noen andre har vel kanskje samme plagen?

(velger å kalle det 'pest' siden det for bare noen år tilbake i tid gikk galt i nabokommunen , da et barn døde av smitte i sand på lekeplassen .... stammet fra katt fant de ut til slutt.....)

Bergum
07-21-2008, 14:57
Ilder er vel det rette midlet. Det holder og slanger og rotter og vekk...

Kattvekk holder og hva det lover, frem til neste regnskyld.

Geared
07-21-2008, 15:16
En ilder jager nok ikke katten vekk. Da måtte det i såfall vært vill-ilder, men det finnes ikke i norge. Her i huset går nemlig katten og ilderne stadig sammen.

Er nok bare en ting å gjøre med sandkassene, legg lokk på de. Kommer til å gjøre det den dagen guttungen her i huset blir stor nok til å få egen sandkasse. Det er stadig forskjellige katter innom her også og det skal de få lov til å fortsette med.

supersvein
07-21-2008, 15:26
hvordan holder en kattepesten unna sandkassene på lekeplassene ?
- allslags midler man får kjøpt er utprøvd av andre uten hell ...... noen andre har vel kanskje samme plagen?


DEN jobben må vel isbjørnen klare !!?
...enten det, eller så binder du gata's "løsbikkje" til et bånd i sandkassa (når den ikke er i bruk) istedenfor å levere den tilbake til eieren :grinpimp:

Geir
07-21-2008, 15:27
:grinpimp::grinpimp::grinpimp:

Ante
07-21-2008, 20:08
http://youtube.com/watch?v=Qit3ALTelOo :smokin:

KJELLIS
07-21-2008, 21:59
Nå ble det stille her er hunden død.:laughing::laughing:

Tom K
07-22-2008, 14:02
:grinpimp:

Geir
07-22-2008, 16:28
Nå ble det stille her er hunden død.:laughing::laughing:

har nå utstyrt dattera mi med elektrosjokk pistol , så vi får bare se :grinpimp:

supersvein
07-22-2008, 21:03
Huff - det kan slå begge veier.
...ikke godt å vite hvem av dem som dør da :shaking:

Bergum
07-22-2008, 21:18
Bare husk at elektrosjokkvåpen er for våpen å regne....
Du kan like godt gi henne en cal .22
Du får like mye problemer av det :-) (men naboene er jo tryggere med bare elektrosjokkvåpen da... :-) )

Tom K
07-22-2008, 21:19
ja en sånn kan ta livet av et voksent menneske, fint leketøy for barn :shaking:

Geir
07-23-2008, 09:56
dere tror virkelig jeg er gal....:shaking::shaking::shaking:

Tom K
07-23-2008, 10:10
det har du vel lagt opp til selv

supersvein
07-23-2008, 10:55
dere tror virkelig jeg er gal....:shaking::shaking::shaking:

Er du ikke det?
...er vel en kjent sak at gale mennesker benekter at de er nettopp det Thefinger

Geir
07-28-2008, 16:57
Er du ikke det?
...er vel en kjent sak at gale mennesker benekter at de er nettopp det Thefinger


hmmm , i sannhet.

linda marie
07-29-2008, 11:34
Skal si dere en ting jeg; Jeg har hund, og jeg har katt. Katten er en "nesten hankatt" og så sant han ikke er til plage for omgivelsene så er han i live!
Hunden, er en Schæfer som jeg konkurrerer i Elite lydighet med og jeg er adferdspshykololog og lydighetinstruktør på hund og vet veldig Godt mine rettigheter som hundeeier. Dette kan jeg faktisk noe om!
For enkelhetskyld, jeg har fem naboer og alle er lensmenn! Om jeg skulle ha utalt meg feil så tror jeg neppe at noen av dem hadde tatt dere andre i forsvar.
DET er lov å bruke hue!! Dyr som er en pest og en plage er somregel forsømte og har det best på de evige jaktmarker!! Om de sådan bare skulle være til skinanse for omgivelsene så har antakelig dyreeier et problem. Sånn er det bare. Det er det som er priviligiet med å være menneske; Vi kan bestemme, det gjelder bare å ta de rette avgjørelsene!
Om hunder løper løs uten kontroll i båntvang perioden. Hunder som gjør etter kl. 11.00 er til stor irritasjon.
Hundefolket må ta mer ansvar er mitt budskap! MYE uvettig og idiotisk hundehold og dyrehold skjenerellt!


AMEN!!!

Jeepir
08-03-2008, 07:19
Marsvin er flotte de..!

God Sommer.. :beer:

Tom K
08-13-2008, 15:57
Hmmm her er det noen som ikke tør å stå for sine utsagn lenger Thefinger

linda marie
08-13-2008, 19:28
Hmmm... Ikke engang spør hvordan irriterende katter forsvinner oppe hos oss.

(Bare sånn for å kaste enda mer bensin på bålet)

knixen
08-13-2008, 21:48
Hmmm... Ikke engang spør hvordan irriterende katter forsvinner oppe hos oss.

(Bare sånn for å kaste enda mer bensin på bålet)

Nei, vi har jo sett bilder av deg her og du mangler jo helt klart klær i skapene... Så antar du jobber med DEN saken??? Thefinger

Tom K
08-15-2008, 00:04
såså....nå skal vi ikke kritisere jenter som har lyst til å vise seg fram med lite klær :grinpimp:

linda marie
08-15-2008, 09:01
Nei, vi har jo sett bilder av deg her og du mangler jo helt klart klær i skapene... Så antar du jobber med DEN saken??? Thefinger

Heller naken enn pels, mener nå jeg :smile:

Geared
08-16-2008, 21:51
Heller naken enn pels, mener nå jeg :smile:

Helt riktig Linda:smile: Og du tar deg da mye bedre ut uten enn med pels på:biggrin:

Chevy-Sheriff
08-18-2008, 14:03
Rn8TBAp96Mk

shortlux
08-18-2008, 15:06
http://www.youtube.com/watch?v=_7xu-LdnIe8

linda marie
08-18-2008, 15:36
Håper det der er godt manipulert....!

Holten
08-18-2008, 16:21
Det er manipulert, ser det jo når katta faller ned uten at takluka åpner seg! Hvis det var den filmen du tenkte på? :smile:

Ove
08-18-2008, 16:31
Det er manipulert, ser det jo når katta faller ned uten at takluka åpner seg! Hvis det var den filmen du tenkte på? :smile:

Hehe , Holten .... katta SKAL jo falle ned uten at luka åpner seg !

Du så vel hodet falle ned INNI kupeên .... :laughing:

Tore Hansen
08-18-2008, 17:40
Heller naken enn pels, mener nå jeg :smile:

tror nesten du må vise oss (naken)bilder,først med pels,og så barberer du degThefingerThefingerThefinger

Amund
08-18-2008, 23:22
Den reklamen var jo forsåvidt godt laget, men for meg er det litt prinsipp, jeg liker katter og nå hater jeg ford bleiebil enda mer!

knixen
08-18-2008, 23:29
Ja, venter på noen uten pels bilder nå... :smokin:

nå er det ikke overraskende at en mann som Amund liker katter... er vel ikke mange i postmenn som blir jaget av de... ThefingerThefingerThefinger

Amund
08-18-2008, 23:37
nå er det ikke overraskende at en mann som Amund liker katter... er vel ikke mange i postmenn som blir jaget av de... ThefingerThefingerThefinger

Hvis du tenker deg om litt nå så skjønner du hvorfor jeg ikke liker bikkjer! :laughing:

knixen
08-18-2008, 23:39
Hvis du tenker deg om litt nå så skjønner du hvorfor jeg ikke liker bikkjer! :laughing:


Det var jo poenget mitt... too subtle?:wink_animate:

Severin
08-19-2008, 17:56
Er dette bikkja i gata-tråden? Da vil jeg tro at dattera til Geir har drukket vann for å bli kvitt allergien, men fått en reaksjon fordi vannet var gått ut på dato? Imens har noen kledd seg i pels som de har barbert for å glede kongen og WWF. Ford Ka er en liten bil som biter, pass opp! Men det var noe om kakeoppskrift og lottotall som jeg ikke fikk med meg, har noen vunnet?

Holten
08-19-2008, 18:39
Hehe , Holten .... katta SKAL jo falle ned uten at luka åpner seg !

Du så vel hodet falle ned INNI kupeên .... :laughing:

Damn, nå så jeg det :D

Tom K
08-19-2008, 19:59
nå har vel denne tråden skiftet navn nok ganger ??:shaking:

ShuDuck
08-19-2008, 20:49
det gjorde nå tråden langt mer interessant

Geir
08-19-2008, 21:07
det gjorde nå tråden langt mer interessant


Nemlig.

Chevy-Sheriff
08-19-2008, 21:53
...ta med VG også, når du er nedom....:smokin: