PDA

View Full Version : Skjult tråd for DORK's over 40 år.jan terje
02-04-2009, 13:06
Denne tråden kan bare sees fra det året man fyller 40. Her kan vi lufte og diskutere aldrings problemer ol. uten att de unge ser det og mobber oss.

OBS!
NYE DORK OPPFORDRER TIL Å SKRIVE MED STOR SKRIFT!

jan terje
02-04-2009, 13:12
Godt liv i eldre år
Nasjonalforeningen arbeider for at alle skal kunne ha et godt og meningsfullt liv, uansett alder. Det er aldri for sent å gjøre sunne livsstilsvalg, som både gir år til livet og liv til årene.

Nasjonalforeningen vil skape muligheter for eldre til å velge en sunn livsstil, som er grunnlaget for god helse og deltakelse i samfunnet. På disse sidene kan du lese våre råd for et sunt og aktivt liv i eldre år.

Pensjonister med sykdom eller funksjonsnedsettelse har også stor nytte av forebyggende tiltak. Mange av Nasjonalforeningens eldresentre og helselag tilbyr en rekke ulike forebyggende aktiviteter.
Sakset fra:
http://www.nasjonalforeningen.no/

Jan
02-04-2009, 13:39
Jeg har tydeligvis passert 40

Palle
02-04-2009, 13:57
Desværre lidt offtopic.
Men må jeg henlede opmærksomheden på, at vi har enkelt(e) tilfælde af 60+ i Hylke 4wd klub DenmarkThefingerThefinger

jan terje
02-04-2009, 14:04
Desværre lidt offtopic.
Men må jeg henlede opmærksomheden på, at vi har enkelt(e) tilfælde af 60+ i Hylke 4wd klub DenmarkThefingerThefinger

DET MÅ DA VÆRE NORDISK REKORD!!!!

arctic
02-04-2009, 19:21
HJELPE MEG..
ER JEG 40 LIKEVEL??:eek:

arctic
02-04-2009, 19:37
OPS...

Erektil dysfunksjon hos norske menn over 40 år
S Vaaler H Lövkvist K Svendsen K Furuseth
Internasjonalt angis ereksjonssvikt å være hyppig forekommende og er assosiert med kroniske sykdommer og gjennomgått prostataoperasjon. Hensikten med vår undersøkelse var å kartlegge forekomsten av ereksjonssvikt hos menn over 40 år i allmennpraksis, samt registrere risikofaktorer.

Høsten 1998 spurte 49 allmennpraktikere i Østfold fortløpende menn over 40 år om å fylle ut et anonymisert spørreskjema.

Av de 1 182 mennene som deltok, oppgav 20 % moderat og 13 % komplett ereksjonssvikt. Forekomsten av ereksjonssvikt økte med alderen, slik at komplett ereksjonssvikt ble funnet hos 2 % i aldersgruppen 40 - 49 år, hos 5 % i aldersgruppen 50 - 59 år, hos 16 % i aldersgruppen 60 - 69 år og hos 37 % av dem over 70 år. Tilsvarende forekomst av moderat ereksjonssvikt var 6 %, 16 %, 32 % og 28 %. Ereksjonssvikt var hyppigere hos menn med kroniske sykdommer, mens høy grad av fysisk aktivitet var assosiert med lavere forekomst. De fleste menn med ereksjonssvikt ønsket å diskutere dette med egen lege, men kun 6 % fikk aktiv behandling.

Ereksjonssvikt er hyppig forekommende hos menn over 40 år som søker allmennpraktiker av alle årsaker. Et lite antall menn får tilbud om behandling.

I de senere år har det vært økende interesse og oppmerksomhet omkring seksuelle problemstillinger innen de medisinske fagmiljøer. Økt forskning har gitt nye behandlingsmuligheter, spesielt overfor erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt) hos menn. Større åpenhet i samfunnet har også gjort det lettere for pasienter å søke hjelp for seksuelle problemer.

Seksuelle problemer er hyppig forekommende og omfatter en rekke tilstander, som dyspareuni, vaginisme, ejakulasjons- og ereksjonsproblemer, manglende lyst og vanskeligheter med å oppnå orgasme. I utenlandske undersøkelser angir 4 - 6% alvorlige og 20 - 50 % mer moderate problemer (1, 2 ). I en norsk MMI-undersøkelse foretatt i 1997 angav 11 % å ha seksuelle problemer. Tilsvarende tall fra 1987 var 16 % (3). Denne type tall er urovekkende, fordi undersøkelser viser en sammenheng mellom seksuell tilfredshet og livskvalitet (4).

Ereksjonssvikt er definert som en vedvarende manglende evne til å få og/eller beholde en ereksjon tilstrekkelig lenge til å kunne gjennomføre et tilfredsstillende samleie (5). Internasjonale epidemiologiske undersøkelser har gitt sprikende resultater når det gjelder forekomsten av ereksjonssvikt. I Massachusetts Male Aging Study (MMAS) (6) var forekomsten av alle former for ereksjonssvikt 52 % hos 1 290 menn i alderen 40 til 70 år som besvarte et spørreskjema. 17,1 % hadde minimal, 25,2 % moderat og 9,6 % fullstendig/komplett ereksjonssvikt. Forekomsten økte med alderen, forekomsten av alle former var 38 % blant 40-åringene og 76 % blant 70-åringene. Disse resultatene står tilsynelatende i motsetning til verdens største populasjonsbaserte undersøkelse av Kinsey og medarbeidere (7). I denne studien ble 15 871 menn i alderen 10 - 80 år intervjuet. Forekomsten av impotens hos menn under 45 år var< 3 %, mens den økte til 25 % hos menn over 65 år. Kinsey og medarbeidere benyttet imidlertid en annen undersøkelsesmetode enn man gjorde i Massachusetts Male Aging Study og hadde relativt få deltakere over 55 år. Generelt kan man si at de fleste epidemiologiske studier er gjort i USA og synes å rapportere en økende forekomst av ereksjonssvikt fra 1940 frem til 1994 (8).

Ereksjonssvikt er ikke bare assosiert med alder, men også med kroniske sykdommer som diabetes, multippel sklerose, hypertoni, høye kolesterolverdier, hjertesykdom og depresjon. Flere undersøkelser har også vist en positiv assosiasjon med inntak av visse typer medikamenter (som antihypertensiver, nevroleptika og antidepressiver), alkohol og røyking (5, 9). Spesielt når det gjelder sammenhengen mellom ereksjonssvikt og medikamenter, foreligger det få kontrollerte studier, og mye av vår kunnskap baserer seg på anekdoter og kliniske observasjoner (10).

Det foreligger lite data fra Norge, og hensikten med vår undersøkelse var å kartlegge forekomsten av ereksjonssvikt hos mannlige pasienter over 40 år i allmennpraksis. I tillegg ønsket vi å se på risikofaktorer som annen kronisk sykdom, alkoholforbruk, røyking og medikamenter.

Materiale og metoder
Høsten 1998 ble det sendt en forespørsel til alle registrerte allmennpraktikere (209 fordelt på 136 legekontorer) i Østfold om å delta i rekrutteringen av pasienter til spørreundersøkelsen. 59 leger svarte positivt og ble orientert om prosjektet. 49 valgte å inngå i studien. Den enkelte lege ble bedt om å rekruttere minimum ti, maksimum 30 pasienter. For å kunne sammenlikne våre data med data innsamlet i andre land valgte man å benytte et standardisert spørreskjema - MMAS sexual activity.

I løpet av november og desember 1998 ble undersøkelsen gjennomført. Hver enkelt lege bad alle menn over 39 år om å delta i undersøkelsen. De ble gitt en kort muntlig og skriftlig orientering, og pasienter som var villige til å delta, gav skriftlig samtykke.

Pasienten ble gitt et nummerert, anonymisert spørreskjema samt en umerket konvolutt og anvist et eget rom hvor skjemaet ble fylt ut. Etter utfylling ble det levert legekontorets resepsjon og videresendt prosjektsekretariatet. Legen førte en egen skriftlig pasientlogg hvor initialer, fødselsdato og deltatt/ikke-deltatt ble registrert på de aktuelle menn inntil den aktuelle kvote var oppfylt. Listene er kontrollert av prosjektledelsen for bl.a. å kunne beregne hvor mange av de menn som ble spurt som valgte å delta i undersøkelsen. Listene ble deretter makulert. Det enkelte spørreskjema inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger, og data er registrert sentralt i en Access database.

Ereksjonssvikt ble inndelt i minimal (vanligvis i stand til å få en ereksjon som er god nok), moderat (av og til i stand til å få en ereksjon som er god nok) og fullstendig (aldri i stand til å få en ereksjon som er god nok).

Chevy-Sheriff
02-05-2009, 15:23
OPS...

Erektil dysfunksjon hos norske menn over 40 år
S Vaaler H Lövkvist K Svendsen K Furuseth
Internasjonalt angis ereksjonssvikt å være hyppig forekommende og er assosiert med kroniske sykdommer og gjennomgått prostataoperasjon. Hensikten med vår undersøkelse var å kartlegge forekomsten av ereksjonssvikt hos menn over 40 år i allmennpraksis, samt registrere risikofaktorer.

Høsten 1998 spurte 49 allmennpraktikere i Østfold fortløpende menn over 40 år om å fylle ut et anonymisert spørreskjema.

Av de 1 182 mennene som deltok, oppgav 20 % moderat og 13 % komplett ereksjonssvikt. Forekomsten av ereksjonssvikt økte med alderen, slik at komplett ereksjonssvikt ble funnet hos 2 % i aldersgruppen 40 - 49 år, hos 5 % i aldersgruppen 50 - 59 år, hos 16 % i aldersgruppen 60 - 69 år og hos 37 % av dem over 70 år. Tilsvarende forekomst av moderat ereksjonssvikt var 6 %, 16 %, 32 % og 28 %. Ereksjonssvikt var hyppigere hos menn med kroniske sykdommer, mens høy grad av fysisk aktivitet var assosiert med lavere forekomst. De fleste menn med ereksjonssvikt ønsket å diskutere dette med egen lege, men kun 6 % fikk aktiv behandling.

Ereksjonssvikt er hyppig forekommende hos menn over 40 år som søker allmennpraktiker av alle årsaker. Et lite antall menn får tilbud om behandling.

I de senere år har det vært økende interesse og oppmerksomhet omkring seksuelle problemstillinger innen de medisinske fagmiljøer. Økt forskning har gitt nye behandlingsmuligheter, spesielt overfor erektil dysfunksjon (ereksjonssvikt) hos menn. Større åpenhet i samfunnet har også gjort det lettere for pasienter å søke hjelp for seksuelle problemer.

Seksuelle problemer er hyppig forekommende og omfatter en rekke tilstander, som dyspareuni, vaginisme, ejakulasjons- og ereksjonsproblemer, manglende lyst og vanskeligheter med å oppnå orgasme. I utenlandske undersøkelser angir 4 - 6% alvorlige og 20 - 50 % mer moderate problemer (1, 2 ). I en norsk MMI-undersøkelse foretatt i 1997 angav 11 % å ha seksuelle problemer. Tilsvarende tall fra 1987 var 16 % (3). Denne type tall er urovekkende, fordi undersøkelser viser en sammenheng mellom seksuell tilfredshet og livskvalitet (4).

Ereksjonssvikt er definert som en vedvarende manglende evne til å få og/eller beholde en ereksjon tilstrekkelig lenge til å kunne gjennomføre et tilfredsstillende samleie (5). Internasjonale epidemiologiske undersøkelser har gitt sprikende resultater når det gjelder forekomsten av ereksjonssvikt. I Massachusetts Male Aging Study (MMAS) (6) var forekomsten av alle former for ereksjonssvikt 52 % hos 1 290 menn i alderen 40 til 70 år som besvarte et spørreskjema. 17,1 % hadde minimal, 25,2 % moderat og 9,6 % fullstendig/komplett ereksjonssvikt. Forekomsten økte med alderen, forekomsten av alle former var 38 % blant 40-åringene og 76 % blant 70-åringene. Disse resultatene står tilsynelatende i motsetning til verdens største populasjonsbaserte undersøkelse av Kinsey og medarbeidere (7). I denne studien ble 15 871 menn i alderen 10 - 80 år intervjuet. Forekomsten av impotens hos menn under 45 år var< 3 %, mens den økte til 25 % hos menn over 65 år. Kinsey og medarbeidere benyttet imidlertid en annen undersøkelsesmetode enn man gjorde i Massachusetts Male Aging Study og hadde relativt få deltakere over 55 år. Generelt kan man si at de fleste epidemiologiske studier er gjort i USA og synes å rapportere en økende forekomst av ereksjonssvikt fra 1940 frem til 1994 (8).

Ereksjonssvikt er ikke bare assosiert med alder, men også med kroniske sykdommer som diabetes, multippel sklerose, hypertoni, høye kolesterolverdier, hjertesykdom og depresjon. Flere undersøkelser har også vist en positiv assosiasjon med inntak av visse typer medikamenter (som antihypertensiver, nevroleptika og antidepressiver), alkohol og røyking (5, 9). Spesielt når det gjelder sammenhengen mellom ereksjonssvikt og medikamenter, foreligger det få kontrollerte studier, og mye av vår kunnskap baserer seg på anekdoter og kliniske observasjoner (10).

Det foreligger lite data fra Norge, og hensikten med vår undersøkelse var å kartlegge forekomsten av ereksjonssvikt hos mannlige pasienter over 40 år i allmennpraksis. I tillegg ønsket vi å se på risikofaktorer som annen kronisk sykdom, alkoholforbruk, røyking og medikamenter.

Materiale og metoder
Høsten 1998 ble det sendt en forespørsel til alle registrerte allmennpraktikere (209 fordelt på 136 legekontorer) i Østfold om å delta i rekrutteringen av pasienter til spørreundersøkelsen. 59 leger svarte positivt og ble orientert om prosjektet. 49 valgte å inngå i studien. Den enkelte lege ble bedt om å rekruttere minimum ti, maksimum 30 pasienter. For å kunne sammenlikne våre data med data innsamlet i andre land valgte man å benytte et standardisert spørreskjema - MMAS sexual activity.

I løpet av november og desember 1998 ble undersøkelsen gjennomført. Hver enkelt lege bad alle menn over 39 år om å delta i undersøkelsen. De ble gitt en kort muntlig og skriftlig orientering, og pasienter som var villige til å delta, gav skriftlig samtykke.

Pasienten ble gitt et nummerert, anonymisert spørreskjema samt en umerket konvolutt og anvist et eget rom hvor skjemaet ble fylt ut. Etter utfylling ble det levert legekontorets resepsjon og videresendt prosjektsekretariatet. Legen førte en egen skriftlig pasientlogg hvor initialer, fødselsdato og deltatt/ikke-deltatt ble registrert på de aktuelle menn inntil den aktuelle kvote var oppfylt. Listene er kontrollert av prosjektledelsen for bl.a. å kunne beregne hvor mange av de menn som ble spurt som valgte å delta i undersøkelsen. Listene ble deretter makulert. Det enkelte spørreskjema inneholder ikke personidentifiserbare opplysninger, og data er registrert sentralt i en Access database.

Ereksjonssvikt ble inndelt i minimal (vanligvis i stand til å få en ereksjon som er god nok), moderat (av og til i stand til å få en ereksjon som er god nok) og fullstendig (aldri i stand til å få en ereksjon som er god nok).


DU MÅ SKRIVE MED STOR SKRIFT.....

Vier
02-05-2009, 20:59
Arctic skreiv dette til oss unge slik at vi ser hva vi har i vente. Derfor de små (les: usynlige for dere) bokstavene

jan terje
02-05-2009, 21:15
Arctic skreiv dette til oss unge slik at vi ser hva vi har i vente. Derfor de små (les: usynlige for dere) bokstavene

VERKEN DU ELLER ARCTIC KAN LESE ELLER SE DENNE HEMMELIGE TRÅDEN.

arctic
02-05-2009, 21:20
Har ikke sett no jeg..Har du Vier?

jan terje
02-05-2009, 21:35
grunnen Til Att Arctic & Vier Ser Tråden Er Att Hvis De Er Pålogget Samtidig Er De 67år Tilsammen.

Vier
02-05-2009, 21:54
Har ikke sett no jeg..Har du Vier?

Hæ? Sett hva da?

Hehe, de skulle bare visst at jeg har fått sjefen min (han er någet eldre enn meg...) til å lese tråden for meg :wink_animate:
Og du arctic, hvis vi bare holder oss til små bokstaver kommer de aldri til å finne ut hva som foregår rundtomkring :grinpimp: